top of page

PRIVACY 

Bij het inschrijven voor een activiteit, vraag ik je voornaam en naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Wat doe ik met deze gegevens? 

 

Deze gegevens zijn nodig voor het praktisch verloop van de activiteit waarvoor je je inschrijft. Ik bewaar jouw voornaam, naam en emailadres daarna enkel om jou op de hoogte te houden van activiteiten die door mezelf georganiseerd of door mezelf ondersteund  worden. Uiteraard worden je gegevens nooit doorgegeven aan derden en in alle discretie gebruikt. Enkel wanneer het wettelijk verplicht en toegestaan is, kan dit gebeuren. 

 

Wat gebeurt er met een audio-opname van een Intuitief Consult? 

 

Ik zend je deze opname via electronische gegevensoverdracht toe. De opname wordt gedurende twee weken veilig bewaard op mijn computer. Dit uitsluitend om een opnieuw toezenden mogelijk te maken, voor het geval er wat misloopt. Na 2 weken wordt dit audiobestand voorgoed gewist. Jouw audio opname wordt vanzelfsprekend met niemand anders gedeeld.  

 

Wat gebeurt er met de aantekeningen die ik maak voor een Opstelling? 

 

Als hulpmiddel voor een opstelling maak ik samen met jou een stamboom van jouw familie en schrijf ik daar aantekeningen bij. Deze notities bewaar ik op een afgeschermde plek en worden met niemand gedeeld. Veel clienten komen binnen het jaar nog eens terug. Dan haal ik de aantekeningen terug boven om de sessie vlotter te laten verlopen. Als een client na 2 jaar niet meer terug is gekomen, vernietig ik alle notities. 

 

Natuurlijk heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek om inzage, correctie of verwijdering sturen via 'contact' op www.annaverstreken.be.

Ik besteed mijn uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

 

Cookies

Wanneer je www.annaverstreken.be gebruikt, worden kleine bestanden die bekend staan als cookies in je apparaat ingevoegd om informatie te verzamelen over jouw online activiteit en hoe je door zijn pagina's bladert. Dit vooral om te onthouden wat je al hebt gezien, zodat je het niet opnieuw te zien krijgt. Ik gebruik ook cookiegegevens om de gebruikerservaring bij te werken en te verbeteren, maar deze zal nooit worden gebruikt om je te identificeren of om je persoonlijke gegevens te verzamelen of op te slaan. Ik deel je gegevens nooit met een externe organisatie.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij of zij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande aankondiging of toestemming, gewijzigd worden.

 

 

Intellectueel eigendom

 

De volledige inhoud van deze website, onder meer de teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)naam en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

 

 

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegever(s). De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Voor de gebruiker is het wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

 

 

Gelinkte internet websites

Soms verwijs ik naar andere websites, al dan niet via een link. De informatie op deze websites is niet door mij onderzocht of geanalyseerd. Ik draag geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

 

 

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites gebeurt volledig op eigen risico. Ik aanvaard ter zake geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Ik behoud me het recht voor om welke informatie dan ook op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website weer te geven, maar wij kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

 

 

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Copyright Anna Verstreken

bottom of page